Monika Jasińska | Licytacje
15290
page-template-default,page,page-id-15290,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Licytacje

LICYTACJE

***************************

KWIECIEŃ 2021

 

26.04.2021 godz. 08:10

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI 

NIERUCHOMOŚCI PL1E/00033550/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 r. o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22,
odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej grunty orne – dz.nr 9 (grunty orne i las z drzewostanem 25-letniej brzozy (900m2) LsV,PsV,RV,RVI,W o pow. 3,11ha), dz.nr 26 (grunty orne RVIb,RV,W o pow. 1,03ha) , dz.nr 91 (grunty orne ŁVI, PsV, RIVb o pow. 0,15ha) o łącznej pow. 4,29ha  
należącej  do dłużników: Teresa Kuźniewska i Lech Kuźniewski (do 5/6 udziału w ustawowej wspólności małżeńskiej) i Lech Kuźniewski (do 1/6 udziału) położonej: 09-226 Zawidz, Chabowo Świniary,
dla której  Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33550   [NKW: PL1E/00033550/4]

Nieruchomość stanowi 3 wyodrębnione geodezyjnie działki, dz.nr 9 i 26 położone są po przeciwległych stronach drogi gruntowej, w kompleksie gruntów rolnych; dz.nr 91 z dojazdem drogą asfaltową położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i gruntów rolnych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 102 100,00zł (sto dwa tysiące sto złotych). Cena wywołania t.j. 2/3 sumy oszacowania wynosi 68 066,67zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t.j. 10 210,00zł (dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 12-04-2021 r. o godz. 12:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Monika Jasińska  
Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

 

***************************

MAJ 2021

 

05.05.2021 – 06.05.2021                            LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: 05-05-2021 r. i 06-05-2021r. – miejsce, data i godzina licytacji poszczególnych ruchomości wskazana poniżej w linku do obwieszczenia  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości stanowiących:  TERMINALE INNA/BLUE  i inne

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

*********************************************************************************************************

 

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00019403/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:

niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 108 o łącznej pow. 1,78ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Rachocin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00019403/5 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształtach nieregularnych , wydłużona, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 39 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 29 310,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy  trzysta dziesięć  złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 908,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00019402/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 107/2 o łącznej pow. 3,34ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Rachocin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00019402/8 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształtach nieregularnych , wydłużona, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  73 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  55 001,25 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy jeden 25/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 333,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00014836/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
grunty orne dz.nr 35 o łącznej pow. 0,3437 ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Studzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00014836/4 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształcie wąskiego prostokąta, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania. Graniczy z działką o symbolu KDL , t.j. drogi lokalne klasy gminnej i powiatowej.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 7 545,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 5 658,75 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 75/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 754,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00022112/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:

niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 268 i 286 o łącznej pow. 7,1243 ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00022112/2 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działek – tereny rolne. Działki o kształtach regularnych prostokątów przedzielone działką nr 242/2 stanowiącą drogę gruntową.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  156 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  117 307,50 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta siedem 50/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 641,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00024049/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 41 o łącznej pow. 1,2238 ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Studzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00024049/3 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształcie prostokąta, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  26 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  20 152,50 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiat dwa 50/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 687,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00023515/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja
udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
niezabudowaną nieruchomość rolną dz.nr 16 o łącznej pow. 2,0003ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Studzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00023515/4 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształcie typowego prostokąta, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania. Graniczy z działką o symbolu KDL , t.j. drogi lokalne klasy gminnej i powiatowej.
Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  43 915,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  32 936,25 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć 25/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 391,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*********************************************************************************************************

07.05.2021 godz. 09:45

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI 

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI PL1E/00015673/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 07-05-2021 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości  stanowiącej:
grunty orne dz.nr 36 o łącznej pow. 2,3891ha  położonej  pod adresem: 09-200 Sierpc, Studzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00015673/0 będącego własnością Dariusza Sochockiego.
Przeznaczenie działki – tereny rolne. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona w jednostce planistycznej określonej symbolem R/M o przeznaczeniu tereny rolnicze i pozarolnicze z dopuszczoną możliwością zmiany jej przeznaczenia i sposobu użytkowania.
Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi  52 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  39 337,50 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem 50/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 245,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień 22-04-2021 r. o godz. 11:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*****************************************************************************************************

11.05.2021r. godz. 11:00        LICYTACJA RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-05-2021 r. o godz. 11:00 pod adresem:
09-200 Borkowo Wielkie, ul. Długa 41
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego
pierwsza licytacja ruchomości:
______________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                              Ilość               Wartość szacunkowa     *)     Cena wywołania *)
_______________________________________________________________________
1.   samochód osobowy NISSAN QASHQAI ,
poj. 1995cm3, diesel 110 kW,
kolor srebrny, nr rej.WSE5G42            1 [szt.]                        24 500,00                                  18 375,00
VIN SJNFDAJ10U1486439
rok produkcji 2009
_______________________________________________________________________
*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska