Monika Jasińska | Licytacje
15290
page-template-default,page,page-id-15290,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Licytacje

LICYTACJE

***************************

KWIECIEŃ 2021.

 

12.04.2021 godz. 10:30

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI PL1E/00000941/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się

pierwsza licytacja
 nieruchomości   stanowiącej :
dz.nr 327 – lasy, dz.nr 330 – lasy, dz.nr 15/2 – obszary, w których wyklucza się zainwestowanie – użytki zielone spełniające funkcję układów wentylacyjno – odwadniających
Działki 327 (LsV o pow. 1,61ha) i 330 (LsV, LsVI, W-RVI o pow. 3,44ha)  stanowią tereny lasów, porośnięte drzewostanem sosny, położone w kompleksie terenów leśnych z dojazdem drogą gruntową.
Działka 15/2 (Lzr-PsIV, PsIV, PsV, W-PsIV, W-PsV o pow. 2,28ha) stanowi teren pastwisk, położona w kompleksie gruntów o podobnym sposobie użytkowania z dojazdem drogą gruntową
Działki nr 327 , 330 położone są w msc. Rzeszotary Zawady, działka nr 15/2 położona jest w msc. Rzeszotary Pszczele. Łączna powierzchnia działek wynosi  7,33ha. Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w działek księgę wieczystą o numerze PL1E/00000941/2. Nieruchomość stanowi własnoć dłużnika Jacka Rzeszotarskiego.
Suma oszacowania poszczególnych działek wynosi:
dz.nr 327 –    93 720,00zł ( w tym wartość gruntów rolnych 28 400,00 zł, wartość drzewostanu 65 320,00 zł )
dz.nr 330 –  197 060,00zł ( w tym wartość gruntów rolnych 60 600,00 zł, wartość drzewostanu 136 460,00 zł )
dz.nr 15/2 –   40 200,00zł ( w tym wartość gruntów rolnych 40 200,00 zł )

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i dla poszczególnych działek wynosi:
dz.nr 327 –    70 290,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
dz.nr 330 –  147 795,00zł ( słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych)
dz.nr 15/2 –  30 150,00zł ( słownie: trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
dz.nr 327 –    9 372,00 zł
dz.nr 330 –  19 706,00 zł
dz.nr 15/2 –  4 020,00zł
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień 29-03-2021 r. o godz. 14:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*******************************************

12.04.2021 godz. 10:30

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI PL1E/00021714/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja
 nieruchomości   stanowiącej działkę nr 47/5 (RIVa o pow. 0,13ha) , która funkcjonalnie  została połączona z działkami nr 47/8, 47/6 i stanowi teren rekreacji przydomowej, potencjalny sposób użytkowania: zabudowa mieszkaniowa. Działka położona w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej z dojazdem drogą asfaltową. Nieruchomość położona jest  pod adresem: 09-204 Rościszewo, Rzeszotary Pszczele   , dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00021714/5 . Nieruchomość stanowi własnoć dłużnika Jacka Rzeszotarskiego.
Suma oszacowania wynosi 36 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi   27 300,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   
3 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień 29-03-2021 r. o godz. 14:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Monika Jasińska

*******************************************

12.04.2021 godz. 10:30

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI PL1E/00011641/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

nieruchomości  rolnej stanowiącej dz.nr 108 – lasy, dz.nr 131 – lasy, dz.nr 139 – lasy , trwałe użytki zielone o łącznej pow. 2.47ha. Działki 108 (LsV o pow. 0,57ha), 131 (LsV o pow. 0,59ha), 139 (LsV, Lzr-ŁVI, ŁVI, W-ŁVI o pow. 1,31ha)  stanowią tereny lasów, porośnięte drzewostanem sosny, położone w kompleksie terenów leśnych z dojazdem drogą gruntową. Nieruchomość położona jest na terenie msc. Rzeszotary Pszczele, Rzeszotary Rumunki, Stara Wieś , gmina 09-204 Rościszewo, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00011641/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Jacka Rzeszotarskiego.
Suma oszacowania wynosi 149 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 112 020,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dwadzieścia złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
14 936,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień 29-03-2021 r. o godz. 14:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Monika Jasińska

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

 

*******************************************

26.04.2021 godz. 08:10

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI 

NIERUCHOMOŚCI PL1E/00033550/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 r. o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22,
odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej grunty orne – dz.nr 9 (grunty orne i las z drzewostanem 25-letniej brzozy (900m2) LsV,PsV,RV,RVI,W o pow. 3,11ha), dz.nr 26 (grunty orne RVIb,RV,W o pow. 1,03ha) , dz.nr 91 (grunty orne ŁVI, PsV, RIVb o pow. 0,15ha) o łącznej pow. 4,29ha  
należącej  do dłużników: Teresa Kuźniewska i Lech Kuźniewski (do 5/6 udziału w ustawowej wspólności małżeńskiej) i Lech Kuźniewski (do 1/6 udziału) położonej: 09-226 Zawidz, Chabowo Świniary,
dla której  Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33550   [NKW: PL1E/00033550/4]

Nieruchomość stanowi 3 wyodrębnione geodezyjnie działki, dz.nr 9 i 26 położone są po przeciwległych stronach drogi gruntowej, w kompleksie gruntów rolnych; dz.nr 91 z dojazdem drogą asfaltową położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i gruntów rolnych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 102 100,00zł (sto dwa tysiące sto złotych). Cena wywołania t.j. 2/3 sumy oszacowania wynosi 68 066,67zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t.j. 10 210,00zł (dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 12-04-2021 r. o godz. 12:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Monika Jasińska  
Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.