Monika Jasińska | Licytacje
15290
page-template-default,page,page-id-15290,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Licytacje

LICYTACJE

***************************

MARZEC 2020r.

/OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI/ – UWAGA : TERMIN LICYTACJI ZOSTAŁ ZNIESIONY – SZCZEGÓŁY: Km_410_18_Zawiadomienie_o_odwołaniu_terminu_licytacji_IDP28652

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej  grunty rolne zabudowane dz.nr 237/1 o łącznej pow. 0,1837ha  położonej pod adresem: 09-209 Kozłowo, Kozłowo 18, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00028686/8 będącej własnością dłużniczki Anny Miaśkiewicz.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z zadaszonym tarasem , rok budowy 1986. W części pomieszczeń posadzki betonowe, surowe, w części wykończone panelami (pokój), płytkami ceramicznymi (kuchnia, łazienka, przedpokój). W łazience ściany w płytkach ceramicznych, na wyposażeniu: kabina prysznicowa, sedes, umywalka. W pomieszczeniu socjalnym (kuchni) ściany częściowo w płytkach ceramicznych, częściowo tynkowane, malowane. Stolarka okienna drewniana, w części nieotynkowanej budynku wyeksploatowana lub brak. W budynku rozprowadzona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Do szczytu budynku przylega płyta betonowa pod taras, z zadaszeniem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą o pow. 14,20m2 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 110,50m2.
BUDYNEK NIE JEST ZAMIESZKANY. Z uwagi na wydzielenie działki nr 237/1 z nieruchomości obciążonej służebnością osobistą  – ciężar został przeniesiony na nieruchomość będącą przedmiotem licytacji, która obciążona jest utrzymaną w mocy służebnością osobistą mieszkania oszacowaną przez biegłego sądowego na kwotę 30 100,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych).Kwota ta zostanie zaliczona nabywcy na poczet ceny nabycia.
Suma oszacowania wynosi 63 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 47 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień  05-03-2020r. godz. 11:30. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

 

**********************************************************************************************************************************************************************