Monika Jasińska | Licytacje
15290
page-template-default,page,page-id-15290,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Licytacje

LICYTACJE

***************************

SIERPIEŃ 2020r.

/OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej  grunty rolne zabudowane dz.nr 237/1 o łącznej pow. 0,1837ha  położonej pod adresem: 09-209 Kozłowo, Kozłowo 18, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00028686/8 będącej własnością dłużniczki Anny Miaśkiewicz.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z zadaszonym tarasem , rok budowy 1986. W części pomieszczeń posadzki betonowe, surowe, w części wykończone panelami (pokój), płytkami ceramicznymi (kuchnia, łazienka, przedpokój). W łazience ściany w płytkach ceramicznych, na wyposażeniu: kabina prysznicowa, sedes, umywalka. W pomieszczeniu socjalnym (kuchni) ściany częściowo w płytkach ceramicznych, częściowo tynkowane, malowane. Stolarka okienna drewniana, w części nieotynkowanej budynku wyeksploatowana lub brak. W budynku rozprowadzona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Do szczytu budynku przylega płyta betonowa pod taras, z zadaszeniem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą o pow. 14,20m2 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 110,50m2.
BUDYNEK NIE JEST ZAMIESZKANY. Z uwagi na wydzielenie działki nr 237/1 z nieruchomości obciążonej służebnością osobistą  – ciężar został przeniesiony na nieruchomość będącą przedmiotem licytacji, która obciążona jest utrzymaną w mocy służebnością osobistą mieszkania oszacowaną przez biegłego sądowego na kwotę 30 100,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych).Kwota ta zostanie zaliczona nabywcy na poczet ceny nabycia.
Suma oszacowania wynosi 63 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 47 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień  06-08-2020r. godz. 11:30. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

 

******************************************************************************************************************************************************

/OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI /

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
 pierwsza licytacja
 nieruchomości   stanowiącej nieruchomość rolną niezabudowaną – działki nr 3, 72, 19, 25, 43, 67, 84, 85, 106, 109, 7 o łącznej pow. 26,17 ha  położonej pod adresem: 09-204 Rościszewo, Bryski,
dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00000655/0         będącej  własnością dłużnika: ARKADIUSZ MELIBRUDA
Nieruchomość składa się z 11 wyodrębnionych geodezyjnie działek , położonych w msc. Bryski, gmina Rościszewo i stanowi gospodarstwo rolne.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nr działki
Opis nieruchomości
Suma oszacowania
Kwota rękojmii
Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

…………………………….
   3
pastwiska trwałe,grunty orne PsV,RV,RVI,W-PsV o łącznej pow.1,59ha
45 540,00zł
4 554,00zł
  34 155,00zł
……………………………

   7
pastwiska trwałe, grunty orne PsV,RV,RVI,W-PsV o łącznej pow.1,95ha
55 850,00zł
5 585,00zł
   41 887,50zł

  ……………………………

  19
lasy LsV o łącznej pow.0,42ha
26 370,00zł
2 637,00zł
  19 777,50zł

 ……………………………
25
lasy, grunty orne LsV,RV,RVI o łącznej pow.0,85ha
34 520,00zł
3 452,00zł
25 890,00zł

 ……………………………
    43
lasy, łąki trwałe, pastwiska trwałe LsV,ŁV,PsIV,W-ŁV o łącznej pow. 0,72ha
21 690,00zł
2 169,00zł
  16 267,50zł

 ……………………………
106
grunty rolne,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska trwałe RIVa, RIVb, RV, Lzr-PsIV, PsIII, PsIV, W-PsIII, W-PsIV, W-RIVa, W-RIVb, N o łącznej pow. 11,17ha
391 000,00zł
39 100,00zł
293 250,00zł

 ……………………………
  72
grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, RV, W-RIIIb, W-RIVb, W-RV o łącznej pow. 5,52ha
189 010,00zł
18 901,00zł
141 757,50zł

 ……………………………
  67
grunty orne RIVb o łącznej pow.0,22ha
8 590,00zł
859,00zł
6 442,50zł

 ……………………………
84
grunty orne RIVb,RV,RVI o łącznej pow. 2,81 ha
109 690,00zł
10 969,00zł
  82 267,50zł

 ……………………………
85
grunty orne RVI o łącznej pow. 0,09ha
3 080,00zł

2 310,00zł

 ……………………………
109
grunty orne RV,RVI o łącznej pow. 0,83ha
28 420,00zł
2 842,00zł
   21 315,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (j.w.) Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin ogladania nieruchomości został wyznaczony na dzień 12-08-2020 r. od godz. 10:00 – pod adresem 09-204 Rościszewo, Bryski 5. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

********************************************

WRZESIEŃ 2020r.

 

/OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2020 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej działkę nr 56 – grunty rolne zabudowane o łącznej pow. 1,38ha  położonej
pod adresem: 09-228 Ligowo, Ligowo   , dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00027655/5
będącej  własnością dłużnika: Zakład Produkcyjno Usługowy „Elektrotechnika Sp. z o.o.  z/s w Sierpcu.
Nieruchomość stanowi wyodrębnioną geodezyjnie działkę gruntową, o kształtach nieregularnych graniczącą na całej długości z drogą dojazdową gruntową. Działka nieogrodzona, porośnięta samosiejkami, w części po dawnym siedlisku (na wypisie z ewidencji gruntów pow. 700 m2) widoczne pozostałości po budynku mieszkalnym. Działka położona w sąsiedztwie gruntów rolnych i terenów zalesionych.
Suma oszacowania wynosi 39 400,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 29 550,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień  19-08-2020r. godz. 9:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska
Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2020 r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

niezabudowanej  nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 51 (łąki trwałe ŁIV 1,27 ha; grunty orne RIVb  2,23ha,grunty orne RV 1,61ha, grunty orne RVI 0,06ha, rowy W 0,04ha) o łącznej pow. 5,21ha  położonej
 pod adresem: 09-213 Gozdowo, Łysakowo, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00000365/0
będącej  własnością dłużnika: Piotr Morzyński.
Szacowana nieruchomość stanowi wyodrębnioną geodezyjnie działkę gruntową, o kształtach nieregularnych, topografia terenu płaska, dojazd drogą gruntową. Działka uprawiana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 201 900,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 151 425,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden czterysta dwadzieścia pięć złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 190,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień  19-08-2020r. godz. 10:00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Jasińska
Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.